Felhasználási feltételek - Adatkezelési szabályzat - Siófok Taxi

- Általános Szerződési Feltételek – Bokros Emil EV. Személyszállító

- Bokros Emil EV. (Nyilvántartási szám: 25697297) 8600 Siófok Hársfa u. 40/A mint taxi és személygépkocsis személyszállítás engedéllyel rendelkező vállalkozás, a nála regisztrált nyilvántartásba vett ügyfeleit (továbbiakban: Vevő) szolgálja ki; a jelen Általános Üzleti Szerződés (továbbiakban: ÁSZF) szerint.


- A feltételek érvényessége

Szolgáltatásom és ajánlataim kizárólag jelen Általános Üzleti Feltételek alapján történnek.


- Szerződéskötés

Vállalkozásom a Megrendelő által előre meghatározott időpontra taxi és nem taxis személygépkocsis személyszállításra leadott megrendeléseket teljesíti és kifogástalan műszaki állapotban lévő gépjárművel, megfelelő megjelenésű gépkocsivezetővel áll ki a Megrendelő rendeléseire, és elvégzi az igényelt személyszállítást.

A szolgáltató vállalja, hogy szabad kapacitás esetén minden esetben a Megrendelőnek megfelelő autót biztosít limuzin, kombi, egyterű vagy minibusz gépjárművel áll rendelkezésre.

A szerződés létrejötte: a szerződés akkor jön létre, ha a Megrendelő a fuvar rendelését az itt rögzített kommunikációs csatornák valamelyikén rendeli meg és a Vállalkozás az itt rögzített kommunikációs csatornák valamelyikén visszaigazolta.


  • - Diszpécserszolgálat:
    - Siófokon nincs diszpécsrszolgálattal rendelkező taxi társaság.
  • Valamennyi taxis vállakozó saját maga veszi fel a megrendelést. A folyamatos elérhetőség érdekében a a pihenő kollégák telefonjaikat az éppen szolgáltató kollégák telefonjaira irányítják. Valamennyi siófoki taxis vállalkozó a Siófoki Zöld Szám Rádiótaxi Egyesület tagja, mely egyesület érdekvédelmi feladatokat lát el, valamint az Önkormányzat részére tagjaitól beszedi a közterülethasználati díjakat. Siófok város területén kizárólag az Egyesület tagjai végezhetnek taxis személyszállítást.


- Vállalkozásom hivatalos elérhetőségei:

Cím: 8600 Siófok, Hársfa u. 40/A

Telefonszám:

+36 30 9366 966

+36 84 317 713

Email: siotaxi@siotaxi.hu

Web: www.siofok-taxi.hu


- Adatkezelés

A vállalkozás a Megrendelő adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben leírtaknak megfelelően kezeli. Lásd: Adatkezelési Szabályzat.


- A viteldíj képzése

A siófoki taxi árak egységes zóna-árak, melyeket Siófok Város képviselő testülete rendeletben szabályoz. A taxi mindig a belvárosból indul. A zóna-ár táblázatban található városrészekből normál taxi tarifa 1 - 4 főig a sárga mezőben, minibusz-taxi tarifa 6 főig a sötét mezőben található.

  • - A távolsági, vidéki taxi és minibusz-taxi fuvarok taxi tarifáit, repülőtéri, pályaudvari transzferek, nemzetközi, külföldi személyszállítás árait a rendelet nem szabályozza. Itt a honlapon megadott árak az irányadóak. A vidéki transzfereknél a visszaigazolásban megadott ár fizetendő.

- Az utastérben felejtett tárgyak, csomagok az utas felelőssége, visszaszállításáért a fenti táblázatban szereplő összeg kérhető el.

A tárgy visszajuttatása előtt közölni kell a tulajdonossal a várhatóan felmerülő költségeket, mely csak abban az esetben számítható fel, ha a keresett, vagy talált tárgy a gépkocsi utasterében maradt. Értékesebb elveszett tárgyak visszaadásakor ajánlott az átadás tényét tanúk előtt végezni, a tanúk adatait (név, lakcím) rögzíteni.

Amennyiben az adott napon senki nem jelentkezik a talált tárgyért, abban az esetben a gépkocsivezetőnek 1 hétig magánál kell tartania a talált tárgyat, majd a Rendőrkapitányságon vagy az Önkormányzati Hivatal Talált tárgyak osztályán le kell adnia.


- Megrendelések lemondása

A Megrendelő az előzőekben meghatározott módokban végrehajtott azonnali megrendelését az indulási címhez tartozó teljes zóna-ár kiegyenlítésével lemondhatja. Előrendelés esetén, 24 órával az előrendelt időpont előtti lemondáskor nem kell kártérítést fizetnie.


- Fuvarmegtagadás

A gépjárművezető a fuvar teljesítését abban az esetben tagadhatja meg, amennyiben az utas:

- Az úti célját nem tudja, vagy nem akarja közölni.

- Fertőző, vagy undort keltő betegségben szenved.

- Súlyosan sérült (segítségnyújtás és mentők értesítése kötelező)

- Kísérő nélküli 6 év alatti gyermek (a gépkocsivezető értesíteni köteles a rendőrséget).

- Olyan mértékben áll alkohol, illetve egyéb bódító szer hatása alatt, hogy szállítása balesetveszélyes vagy életveszélyes lehet, vagy a gépjárművezető személy- és vagyonbiztonságát, tisztaságát veszélyezteti.

- Garázda, erőszakos magatartást tanúsít.

- Ruházatával, vagy poggyászával a gépjármű csomagtartóját, vagy belső terét beszennyezheti.

- Tűz- és robbanásveszélyes anyagot szállítana.

- Olyan szolgáltatást kíván igénybe venni, amely nem tartozik a személyfuvarozás körébe, továbbá amire nincs megfelelő szakirányú végzettsége a gépjárművezetőnek.

- Viselkedésével, vagy ruházatával megrökönyödést, botrányt okozhat.

- A feltüntetett díjszabástól el kíván térni, illetve nyilvánvalóan nem tud, vagy nem akar fuvardíjat fizetni.

- Élőállatot kíván szállítani és ennek feltételei nem biztosítottak, vagy a gépjárművezető fél, allergiás vagy undorodik a szállítandó állattól. Olyan gépjárművel történő szállításnak, amely élőállatot is szállít, felára van, melyet a megrendeléskor egyeztetünk.

- Az utas nyilvánvalóan bűncselekmény, vagy szabálysértés következményei elől menekül. A gépjárművezetőnek ilyen esetben mindenkor mérlegelnie kell, hogy a fuvarmegtagadás, vagy a fuvar teljesítése jelenti-e a nagyobb veszélyt számára. A veszélyhelyzet elmúltával azonban köteles a legközelebbi rendőrőrsöt vagy járőrt értesíteni.

  • Hosszabb vidéki, vagy külföldre irányuló fuvar esetén nem hajlandó az utas előleget fizetni.

- Gépjármű utas általi beszennyezése, megrongálása

A gépjármű megrongálása, az utastér vagy csomagtér maradandó beszennyezése, hányás, testnedv, illetve egyéb károkozása esetén a gépjárművezető jogosult az utas által okozott károk megtéríttetésére.

- Beszennyezés esetén a takarításért és a munkából történő kényszerű kiesésért elkérhető maximális összeg 50.000,- Ft lehet.

- Amennyiben a káreseménnyel kapcsolatban a gépjárművezető és az utas nem tudnak megállapodni, a gépjárművezető szükség esetén rendőri intézkedést kérhet.

- Amennyiben az utas igényli a káresemény kapcsán felmerült költségek igazolását, úgy a gépjárművezető köteles a tisztításról, javításról kiállított számlát részére bemutatni.


- Panaszkezelés

- Az esetleges utas panaszokat az ezek kivizsgálására hivatott Felügyeleti Szerveknek küldheti az utas.

- Viteldíjjal kapcsolatos reklamációt minden esetben számlával vagy az on-line pénztárgépből kinyomtatott nyugtával kell igazolnia a Megrendelőnek.

  • - Vis major

A személyszállítás szervezése során a Szolgáltatótól független, előre nem látható kényszerítő körülmények, vagy elháríthatatlan akadályok esete, amely meggátolja valamely kötelezettség elvégzésében, ezért nem kérhető kártérítés a szolgáltatás elmaradásáért (pl. időjárási körülmények, viharkárok okozta akadályoztatás, forgalmi akadályok).

Vis majornak tekinthető körülmények igazolható fennállása esetén mind a Vállalkozás, mind pedig a Megrendelő mentesülnek a kommunikáció kötelezettségeinek teljesítése alól, amennyiben e körülmények az igénybe vehető kommunikációs csatornák használatát korlátozzák vagy akadályozzák.


- Kártérítés

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XXVI. Cím 6:518. §-a alapján a törvény tiltja a jogellenes károkozást; a 6:519. §-a szerint aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható; a 6:531 §-a értelmében, ha a kár mértéke nem állapítható meg, a károkozásért felelős személy olyan összegű kártérítés megfizetésére köteles, amely a károsult kárának a kiegyenlítésére alkalmas.

- A felhasználó a kommunikációs csatornákon leadott megrendelésekkel elfogadja a szolgáltatási feltételeket valamint tudomást szerez az aktuális adatkezelési szabályokról.


-Az aktuális árak és jogszabályi változások okán fenntartom az ÁSZF időközönkénti egyoldalú megváltoztatásának jogát.


Siófok 2015.12.10.

Adatkezelési tájékoztató és szabályzat – Bokros Emil Egyéni Vállalkozó

- Az Adatkezelő Bokros Emil személyszállítás és sofőrszolgálat szolgáltatást nyújt. Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy az adatkezelés megkezdése előtt az Adatkezelő által működtetett / weboldalra („Honlap” vagy „Weboldal”) látogatókat, a Facebook adatlapját látogatókat („Érintett”) egyértelműen és részletesen tájékoztassa személyes adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről.

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja továbbá, hogy az adatkezelés megkezdése előtt az Adatkezelő egyértelműen és részletesen tájékoztassa személyes adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről azon ügyfeleket, partnereket, akik az Adatkezelővel megbízási szerződést kötnek hirdetéskezelésre vonatkozóan. Jelen Adatkezelési tájékoztató a megbízási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

Jelen Adatkezelési tájékoztató tartalmazza továbbá az Adatkezelőre vonatkozó belső szabályokat és intézkedéseket, mely biztosítja, hogy az adatkezelése a 3. pontban meghatározott jogszabályoknak megfelel, így egyben az Adatkezelő adatkezelési szabályzatának is minősül az Érintettek személyes adatainak kezelésére vonatkozóan.
elen

- Adatkezelési tájékoztatót az Adatkezelő a Honlapján közzéteszi.

- Jelen Adatkezelési Tájékoztató alkalmazásában:
“személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

“adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

“adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

“adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

“címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;1. Az adatkezelő adatai
Cégnév: Bokros Emil Egyéni Vállalkozó
Székhely: 8600 Siófok, Hársfa u. 40/A
Postázási cím: 8600 Siófok, Hársfa u. 40/A
Adószám: 51336985-1-34
Nyilvántartási szám: 25697297
E-mail: siotaxi@siotaxi.hu

2. Adatfeldolgozásra jogosult személyek
Az Adatkezelő Google Analyitcs statisztiaki mérést használ, mely cookie-k segítségével statisztikákat készíten (lásd bővebben 10. pont), látogatottsági adatokat dolgoznak fel, így a Google adatfeldolgozónak minősül (www.google.de/policies/privacy/).

3. Az adatkezelésre vonatkozó főbb jogszabályok és rövidítésük
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR”) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Eker tv.”)


4. Adatkezelés alapelvei (minőségpolitika)

4.1. Tisztességesség, jogszerűség, és átláthatóság
Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban megjelölt adatkezelési műveleteket (ideértve az adatok felvételét és kezelését is) tisztességesen, a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, az Érintett számára átlátható módon végzi.

4.2. Célhoz kötöttség
Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a jelen Tájékoztatóban rögzített célokból gyűjti, kezeli, és használja fel, illetve azokat csak ezen célok elérése érdekében továbbítja a jelen Tájékoztatónak valamint a mindenkor hatályos személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően. A kezelt személyes adatokat kizárólag a célok megvalósításában érintett személyek ismerhetik meg.

4.3. Adattakarékosság
Az Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatok megadását kéri az Érintettől, amelyek az adatkezelés célját tekintve az adott adatkezelés vonatkozásában megfelelőek, relevánsak és feltétlenül szükségesek, és amely nélkül a szolgáltatását nem vagy nem az általa vállaltak szerint tudná nyújtani.

4.4. Pontosság
Az Érintettek felelnek azért, hogy a honlapon megadott adatok valósak, pontosak és naprakészek legyenek. Mindemellett az Érintett felelőssége és kötelezettsége az is, hogy amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, úgy ahhoz az érintett hozzájárulását előzetesen beszerezze.
Amennyiben az Érintett jelzi az Adatkezelő részére, hogy az adatai nem felelnek meg a valóságnak, úgy az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban rögzítettek szerint haladéktalanul gondoskodik ezen adatok törléséről vagy helyesbítéséről.

4.5. Korlátozott tárolhatóság
Adatkezelő biztosítja, hogy a személyes adatok tárolása olyan formában történjen, mely az Érintett azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Adatkezelő az adatok tárolásának időtartamát ezen elv mentén határozza tehát meg.

4.6. Adatbiztonság
Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa mind a papíralapú, mind pedig az elektronikusan tárolt adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenysége során igénybevett adatfeldolgozók részére is előírja.

5. Kapcsolatfelvétel a Honlapon / Facebook-on keresztül

Ennek körében a számítógépeken vírus- és tűzfalvédelmet alkalmaz, és biztosítja az adatok, és adathordozó eszközök fizikai védelmét. A számítógépek, adatbázisok jelszóval védettek, így a személyes adatokat kizárólag az tekintheti meg, aki arra jogosultságot kapott. Az elektronikus adatokról biztonsági mentés készül.

6. Szolgáltatás megrendeléssel, szolgáltatásnyújtással kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja: szolgáltatással kapcsolatos feladatok teljesítése, telefonszám, és e-mail cím esetén kapcsolattartás a Megbízóval


Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges- GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, az Eker tv. 13/A. §-a
Érintettek kategóriái: megbízási szerződést megkötő ügyfelek

Kezelt adatok köre: megbízó neve, székhelye, adószám, nyilvántartási szám, a kapcsolattartó e-mail címe, telefonszám
Ki férhet hozzá? kizárólag az Adatkezelő

Adatkezelés időtartama: A szerződés megszűnését követő 5 évig. A kapcsolattartó természetes személy email-címe a szerződés megszűnését követően törlésre kerülnek.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tud megbízási szerződést kötni az Adatkezelővel.

7. Számla kiállítása

Adatkezelés célja: számviteli bizonylat kiállítása
Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges- GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 45. §, Számv. tv.169. § (2) bekezdése
Érintettek kategóriái: honlapon keresztül megrendelést leadó ügyfelek
Kezelt adatok köre: számlázási név, számlázási cím (megye, településnév, irányítószám, utcanév, házszám, emelet, ajtó, csengő), fizetési mód, kiállítás, teljesítés, fizetés dátuma, termék neve, termékek nettó és bruttó ára, megrendelés végösszege (nettó, bruttó, áfa összege).
Ki férhet hozzá? kizárólag az Adatkezelő
Adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év
Adattovábbítás: A számlák továbbításra kerülnek a könyvelő felé.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tud névre szóló számlát kapni.

8. Az Adatkezelő tevékenysége során felmerülő adatfeldolgozás

Adatfeldolgozás célja:

Adatfeldolgozás jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges- GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
Érintettek kategóriái: megbízási szerződést kötő ügyfelek Kezelt adatok köre: a megbízási szerződést kötő ügyfelek …
Ki férhet hozzá? kizárólag az Adatkezelő

Adatkezelés időtartama: A megbízási szerződés megszűnéséig.

9. Minőségi kifogások kezelése

Adatkezelés célja: az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése.
Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges- GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (3)-(7).
Érintettek kategóriái: panaszt, kifogást előterjesztő ügyfél
Kezelt adatok köre: a panasz egyedi azonosítószáma, a fogyasztó neve, lakcíme, a panaszbejelentés helye, ideje, a panaszbejelentés módja, a fogyasztó által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke, a panasz leírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje és a jegyzőkönyvvezető neve, aláírása illetve visszavét esetén a termék adatai.
Ki férhet hozzá? kizárólag az Adatkezelő
Adatkezelés időtartama: A panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év
Adattovábbítás: Nincs.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tudja gyakorolni fogyasztói jogait.

10. Sütikről (cookie) szóló tájékoztatás

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a Felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a Felhasználó egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére.

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintett, hogy a Weboldal látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez az Adatkezelő a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programokat használja.

A hivatkozott programok a felhasználó számítógépén cookie-kat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek. A Weboldalra látogatók (Felhasználók) a felugró oldalsávon engedélyezhetik az Adatkezelő részére a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programok használatát, egyben hozzájárulnak felhasználó viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatások igénybe vételéhez az Adatkezelő részére.

Mindezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint. A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. A cookie-ról további információ található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban az alábbi linken: https://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/. Google Analytics

Az Adatkezelő a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, többek között méri vele tevékenysége eredményességét. A program használatával az Adatkezelő főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel Weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a Weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett be. A cookie élettartama 14 hónap, ezen időtartam elteltével a cookie automatikusan törlésre kerül.

Addthis cookie-k
Ezen cookie-k a Weboldal tartalmának megosztását, lájkolását teszik lehetővé valamint a megosztások statisztikai analitikáját biztosítja.

Funkcionális cookie-k (munkamenet sütik)
Ezen sütik a Weboldal megjelenítéséért, funkcionalitásáért felelnek, egy munkamenetre szólnak. Letiltásukkal a Weboldal egyes funkciói nem, vagy korlátozottan érhetők el. A fenti sütik alkalmazásának célja a Weboldal funkcionalitásának biztosítása, az oldallátogatottság mérése, forgalmi analitikai készítése anonimizált látogatottsági adatok gyűjtésével. Ezek az adatok alapján az Érintett sem közvetlen, sem közvetett módon nem azonosítható.

Cookie-k letiltása
A sütik alkalmazását a saját internet böngészőjében törölheti, illetve letilthatja az adott böngésző adatvédelmi beállításai között. Ehhez segítséget az alábbi linkeken talál:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Azok a Felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára.

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

11. Az értintettek jogai

11.1. Hozzáférési jog
Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adataik kezeléséről, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, kezelt személyes adatokról, az adatfeldolgozó személyéről, panasz benyújtás jogáról az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen.
Adatkezelő a tájékoztatást díjmentesen biztosítja az Érintett részére. Amennyiben az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő jogosult ésszerű költségtérítést kérni (Papír alapú tájékoztatás esetében: 100 Ft/lap).
A kérelem elektronikus vagy postai úton nyújtható be, ennek szabályait a 13. pont tartalmazza.
A benyújtott kérelemre Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 30 napon belül közérthető formában válaszol.

11.2. Helyesbítéshez való jog.
Az Érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok nem felelnek meg a valóságnak. Jogosult továbbá arra, hogy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérje.
A kérelem beérkezését követően az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül a kérelem jogosságát megvizsgálja. Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó kérelmét nem találja megalapozottnak, és annak teljesítését megtagadja, úgy az elutasítást és annak indokait a jogorvoslattal együtt a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli az Érintettel.

11.3. Törléshez való jog
Az Adatkezelő az Érintettre vonatkozó személyes adatokat törli, ha:
az adatkezelés jogellenes;
az Érintett visszavonja a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
a Felhasználó személyes adata hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést jogszabály nem zárja ki;
az adatkezelés célja megszűnt;
azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
Az Érintett által kért törlés kizárólag az ő hozzájárulása alapján kezelt adatok törlésére vonatkozhat, így az nem érinti a jogszabály által elrendelt kötelező adatkezeléssel érintett adatok körét. Mindemellett Adatkezelő az Érintett személyes adatainak kezelésére az Érintett törlési kérelmét követően is jogosult, amennyiben az Érintett adatainak kezelése az Adatkezelő szerződés teljesítése, jogi kötelezettségeinek teljesítése vagy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges.
A kérelmet a 13. pontban rögzítettek szerint kell előterjeszteni.

11.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog.
Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbi esetekben:
a.) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b.) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c.) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d.) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
A kérelmet a 13. pontban rögzítettek szerint kell előterjeszteni.

11.5. Adathordozhatósághoz való jog.
Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja, illetőleg az Adatkezelő ezeket az adatokat az általa megjelölt másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul (GDPR 6. cikk (1) a) és b) ponton).
A kérelmet a 13. pontban rögzítettek szerint kell előterjeszteni.

11.6.Tiltakozáshoz való jog.
Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve kötelező adatkezelés esetén).
Az Érintett a tiltakozással kapcsolatos kérelmét a 13. pontban foglaltak szerint nyújthatja be az Adatkezelő felé.
Amennyiben az Adatkezelő az Érintett tiltakozását alaposnak találja, úgy a személyes adatokat haladéktalanul törli.

12. Jogorvoslati lehetőségek

Jogellenes adatkezelés, valamint tájékoztatás, helyesbítés, törlés, korlátozás, adathordozhatóság, tiltakozás iránti kérelem elutasítása esetében az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; Postai cím: 1530 Budapest, Pf.:5; Email cím: ügyfélszolgálat@naih.hu) vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat.

13. Az Érintett által az Adatkezelő részére megküldött kérelemmel kapcsolatos szabályok

Az Érintett a jelen Tájékoztatóban megjelölt kérelmeket, valamint az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonását írásban az alábbi címre köteles megküldeni:
Postázási cím: 8600 Siófok, Hársfa utca 40/A.
E-mail: siotaxi@siotaxi.hu
Az Adatkezelő a beérkezett kérelmeket haladéktalanul megvizsgálja, és a kérelem kézhezvételét követő legkésőbb 30 napon belül teljesíti a kérelmet, vagy amennyiben az Adatkezelő az Érintett kérelmét nem találja megalapozottnak, és annak teljesítését megtagadja úgy az elutasítást és annak indokait a jogorvoslattal együtt a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli az Érintettel. Írásbeli értesítést az Adatkezelő kizárólag a kérelem elutasítása esetén küld az Érintettnek, kivéve 11.1. pontban foglalt kérelmek.
Az e-mailben küldött kérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha az az Érintett által már megadott, és személyes adatként kezelt e-mail címről érkezik. Adatkezelő jogosult további adatot bekérni az Érintett azonosítása érdekében abban az esetben, ha kétsége merül fel afelől, hogy az adatokat kérő személy valóban az Érintett.

14. Eljárás adatvédelmi incidens esetén

Adatvédelmi incidens: személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés.
Amennyiben az Adatkezelő által kezelt személyes adataival összefüggésben a fent definiált adatvédelmi incidensről szerez tudomást, kérem haladéktalanul jelezze a 9. pontban megjelölt elérhetőségeken. Adatvédelmi incidenst az Adatkezelő haladéktalanul megvizsgálja, legkésőbb a tudomásszerzést követő 72 órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, továbbá megteszi az incidens orvoslására szolgáló intézkedéseket. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet.

Az Adatvédelmi tájékoztató elfogadása, módosítása.

Az Érintettek a Honlap használatával jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat elfogadják.

Adatkezelő jogosult a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A módosított Adatvédelmi Tájékoztató a Weboldalon kerül közzétételre.- Taxi Siófok - hogy mindenki jól járjon!

Bokros Emil

Utasaink írták

Ránk számíthat!
Köszönjük, hogy bennünket tüntetnek ki a bizalmukkal!

Siófok taxi - 4 fős


Taxi Siófok és reptéri transzfer Budapest Siófok. Siófokon, Zamárdiban és a Balaton környékén egész évben 0 - 24 órában rendelhető a SiófokTaxi.  - Normál taxi, maximum 4 fő szállítására alkalmas, kombi, vagy limuzin, légkondicionált, bankkártyás fizetés lehetséges. A nagy csomagterű Mercedes E osztály kombi taxit angolul és németül is beszáló sofőrrel sősorban reptéri transzferekhez ajánljuk!<
Taxi Siófok és reptéri transzfer Budapest Siófok. Siófokon, Zamárdiban és a Balaton környékén egész évben 0 - 24 órában rendelhető a SiófokTaxi. - Normál taxi, maximum 4 fő szállítására alkalmas, kombi, vagy limuzin, légkondicionált, bankkártyás fizetés lehetséges. A nagy csomagterű Mercedes E osztály kombi taxit angolul és németül is beszáló sofőrrel sősorban reptéri transzferekhez ajánljuk!

Siófok minibusz - 6 - 8 fős


Minibusz transzfer Budapest Siófok - Minibusz-taxi, mellyel a törvény szerint maximum 6 - 8 fő utas szállítható. Rendkívül nagy, tágas csomagtér áll rendelkezésre a poggyász számára. Teljesen légkondicionált, prémium kategóriájú minibusz, elsősorban kisebb társaságoknak, kirándulásokhoz, távolsági fuvarokhoz, repülőtéri, pályaudvari, hotel transzferekhez, nemzetközi személyszállításhoz ajánljuk. Angolul és németül beszéló sofőr, bankkártyás fizetés.
Minibusz transzfer Budapest Siófok - Minibusz-taxi, mellyel a törvény szerint maximum 6 - 8 fő utas szállítható. Rendkívül nagy, tágas csomagtér áll rendelkezésre a poggyász számára. Teljesen légkondicionált, prémium kategóriájú minibusz, elsősorban kisebb társaságoknak, kirándulásokhoz, távolsági fuvarokhoz, repülőtéri, pályaudvari, hotel transzferekhez, nemzetközi személyszállításhoz ajánljuk. Angolul és németül beszéló sofőr, bankkártyás fizetés.

Siófok busz - 18 fős


Busz transzfer Siófok - Autóbusz Transzfer Szolgáltatás - Mercedes Sprinter Busz max. 18 fő utas szállítására, teljesen légkondicionált. Kiválóan alkalmas rendezvények, sportesemények, konferenciák személyszállítási feladataihoz.  Ajánljuk hotelek, utazási irodák, cégek számára repülőtéri transzferek, külföldi fuvarok bonyolítására. Budapest Airport Siófok között az ár személyenként olcsóbb lehet mint vonattal vagy menetrendi autóbusszal. A megrendelő forma segítségével on-line megrendelheti reptéri busz transzferét.
Busz transzfer Siófok - Autóbusz Transzfer Szolgáltatás - Mercedes Sprinter Busz max. 18 fő utas szállítására, teljesen légkondicionált. Kiválóan alkalmas rendezvények, sportesemények, konferenciák személyszállítási feladataihoz. Ajánljuk hotelek, utazási irodák, cégek számára repülőtéri transzferek, külföldi fuvarok bonyolítására. Budapest Airport Siófok között az ár személyenként olcsóbb lehet mint vonattal vagy menetrendi autóbusszal. A megrendelő forma segítségével on-line megrendelheti reptéri busz transzferét.

Szállás Siófok a centrumban, strand közelében 22.000,- Ft/ ház / nap-tól

Magánszállás Siófokon a belvárosban, vízközeli, különálló ház kiadó. Tiszta, nett, olcsó, kényelmes 6 fő részére. Csak hétvégére nem kiadó.
Anna Ház - Siófoki olcsó magánszállás a Balatonhoz közel Siófok belvárosában. A kiadó ház elegáns környéken, csendes, kisforgalmú utcában található, de minden fontos dolog (Főtér, Beach Club, Kikötő, bolt, Wellness, Strand) legfeljebb 5 - 10 perc sétával elérhető. A ház különálló, a tulajdonos nem lakik ott. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS FOGLALÁS ITT!

Egész napos minibuszos kirándulás a Balaton körül

Balaton kőrutazás. A Balaton környék 10 legcsodálatosabb látnivalójának felkeresése. Minibuszos kirándulás: Siófok, Balatonfüred, Tihany, Badacsony, Szigliget, Keszthely, Hévíz, Fonyód, Balatonboglár,
Egész napos Balaton körutazás kisebb csoportoknak. A Balaton környék 10 legcsodálatosabb látnivalójának felkeresése angolul, németül beszélő sofőrrel. Minibuszos kirándulás: Siófok, Balatonfüred, Tihany, Badacsony, Szigliget, Keszthely, Hévíz, Fonyód, Balatonboglár. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Budapest városnézés angol vagy német nyelven minibuszzal


Kis csoportoknak és családoknak Budapest városnézés német vagy angol nyelven. Csodálatos betekintés a történelembe és a kultúrába. A városnézés hitelesen mutatja be Budapest mai életét is. Útközben Budapesten 6 megállóval és sétával tesszük felejthetetlenné kirándulást. Indulás a szálláshelyről történik, utasokat nem szervezünk, kizárólag egy társaság utazik a minibuszban.